Vi har haft et sted, vi kunne bringe tingene hen, herunder få truffet de nødvendige beslutninger. Eksempelvis blev der truffet en ledelsesbeslutning om, at kurserne er obligatoriske, og ved hjælp af vores administrationssystem (LMS) kan vi tracke, om medarbejderne har været igennem.

Det er vores kanal til opfølgning herunder vores dokumentation for, at vi får alle med igennem. Projekterne har haft høj prioritet, og mit indtryk er, at ledelsen er glade – projekterne betegnes som succesprojekter.

Vi startede ud med, at lederne skulle tage modulerne som de første. På den måde blev de klædt på – de vidste, hvad modulerne bestod af, og hvordan det hele foregik. Hvis vi kigger på de evalueringskommentarer, som de ansatte har skrevet, når de er færdige med kurserne - så er det også her tydeligt, at det har været et succesprojekt. Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger.

Ledelsen har været godt forberedt, og jeg er ikke i tvivl om, at det har været med til, at projekterne er blevet den succes, de er blevet.

Luk

10 medarbejdere fra bostedet har gennemført e-læringsmodulerne i medicinhåndtering og magtanvendelse. Om deres oplevelse med e-læring, fortæller Bettina Sjöberg følgende: 


"Selve modulerne er meget nemme at arbejde i. Der er en rigtig god præsentation af områderne (godt stemmevalg, let forståelige tegninger og vejledning). Jeg har selv gennemgået modulerne, og niveauet er meget fint i forhold til det arbejde, vi udfører.

Som leder får jeg rapporter over, hvor langt medarbejderne er med modulerne. Det har betydet, at jeg kan tage både gruppens og den enkeltes eventuelle udfordringer op, hvis det er nødvendigt.

Hvis vi skal ønske os noget, er det, at den præsenterede lovgivning dækker et bredere udsnit end ældreplejen. Vi arbejder med yngre psykisk syge, og situationerne i hverdagen er derfor lidt anderledes. Der kunne godt være flere af den slags eksempler, så det bliver endnu mere vedkommende."

Luk

Efter vi har fået e-læringsmodulet i magtanvendelse, så er vi helt klart blevet opkvalificeret her i psykiatri og handicap i Tønder Kommune – og det var godt, der kom nogle udefra og styrede os gennem processen.

Vi var de faglige eksperter, og Guide2know havde vilkår- og mulighedsrummet meget fint tegnet op. Det hele blev i sidste ende samlet til en stor pakke, og det er jeg ret imponeret over – jeg vil ikke have nogle skrupler over at indgå i et nyt samarbejde med Guide2know.

Der var en rigtig god sparring, og Guide2know formåede at gøre vores e-learning-kursus objektivt og anvendeligt for alle. Hvis man betaler for noget, og det så bare virker – er det en rar følelse.

Nogle gange betaler det sig at få hjælp udefra, og det har det her samarbejde i hvert fald bevist. Og kvaliteten er som sagt – helt klart øget – det er fantastisk, hvad en times e-læring med ren fokus på lovgivning kan gøre.

Min antagelse var, at hvis vi har med computere at gøre – så vil læringen blive individuel, og dialogen glide væk.

Men sådan er det jo slet ikke! E-læring giver grobund for en masse dialog efterfølgende.

Luk

Det handler om geografi og kostbar arbejdstid. Man slipper for transporten til uddannelsesstedet og kan bare logge sig ind på kurset på sin PC.

Det er fleksibelt – man kan gå til og fra e-læringskurset, som det passer den enkelte kursist. Det er praktisk, og det betyder også, at man kan tage undervisningen i det tempo, der passer bedst.

Et godt e-læringskursus er også afvekslende. Det veksler mellem oplæsning, små videoindslag med instruktioner og spørgsmål og quizzer, der viser, om kursisten har fået udbytte af kurset.

På grundlag af de positive erfaringer med vores introduktionskursus, har vi også fået lavet e-læringskurser i medicinhåndtering og sårbehandling. Kurset i medicinhåndtering er obligatorisk for alle, der udleverer medicin – uanset om det er i hjemmeplejen, på plejecentre eller i botilbud.

Luk

Ved at vi har foretaget stikprøvekontroller, og jobcentrets medarbejdere samt A-kasserne har været med til at kigge på Jobnet-CVerne, så har vi fået fokus på, og lært hvad der skal stå i et Jobnet-CV – samt hvad der skal skrives i den daglige profil.

E-learning-konceptet har haft stor betydning for CV’ernes kvalitet.

Luk

Allan Revsbæk er med til at implementere e-læring i jobcentret. Han fortæller, at de har flere bolde i spil sammen med den ledige for at opnå det bedste match.

Medarbejderne kan kombinere forskellige indsatser i ledighedsforløbet:

  • E-læring i at skabe et fyldestgørende Jobnet-CV
  • Samtaler mellem borger og jobkonsulent
  • ”Jobsystem” (ledige kan ansøge jobcentrets virksomhedsrettede tilbud via app)
  • Gruppeforløb med ledige borgere, begge parter er i tæt kontakt med hinanden


Revsbæk fortæller, at det kan være svært for nogle at udfylde et Jobnet-CV, og måske er der plads til forbedring af dette. Det kan der være flere årsager til – fx unge, ledige borgere; borgere med få jobs eller ufaglærte borgere med langtidsansættelser.

"Selvom de ikke har haft mange ansættelser, så har borgerne jo stadig viden og erfaringer, som bedre kan fremhæves i Præsentations-CV end i et ordinært Jobnet-CV".

Luk

Det har betydet meget, at Guide2know har kunnet spille sammen med os i forhold til, hvordan vi tænker, at projektet skal forløbe. Vi har nået at overveje nogle ting på en anden måde, end hvis vi ikke havde dem at sparre med i processen.

Det er ret vigtigt, hvem man spiller sammen med, fordi det ikke kun drejer sig om teknisk snilde.

Luk

Som et helt konkret projekt besluttede vi i IT, at vi skulle udvikle et online kursus i basal IT-viden.

Alle nye IT-brugere i kommunen er målgruppen, og formålet er at udbrede kendskabet til IT og afmystificere begreber og regler.

Vi undersøgte derfor markedet for firmaer, der producerer e-learning og faldt over Guide2know, der med demoerne på deres hjemmeside, vakte vores interesse.

Guide2know fangede hurtigt vores idé og den stil vi ønskede, så i dag står vi med et produkt, vi er ret godt tilfredse med. Det er lykkes os at udvikle et digitalt kursus, der kort og præcist bidrager med noget nyt og vigtigt – også for den erfarne IT-bruger, som også har mulighed for at gennemgå kurset.

Samarbejdet mellem os og Guide2know har fungeret rigtig fint, og vi har oplevet en hurtig respons for svar eller support. Guide2know leverer en god støtte og professionel overholdelse af de aftaler, vi har indgået igennem hele processen. Vi har kun oplevet en positiv kontakt med Guide2know.

Jeg ville ikke tøve med at deltage i udviklingen af flere kurser og kan bestemt anbefale andre at gå i gang med at udvikle e-learning sammen med Guide2know.

Luk

Det er et krav, at personalegrupperne skal have en dialog om stress, og hvor e-læringen er inspiration til det videre arbejde. De kan udvælge nogle emner eller afsætte hele dage til dialogen. De kan plukke i indholdet, så det passer til det enkelte teams særlige behov eller udfordringer.

Luk

Jeg kan sove roligt om natten, fordi jeg med det her modul ved, at alle ledere får kendskab til, hvad deres økonomiske ansvar er – og det bliver formidlet i et tydeligt og typisk anvendt sprog.

Luk

Social- og Sundhedsskolen Syd arbejder med at udvikle fjernundervisning på alle uddannelsesniveauer. Formålet er at gøre undervisningen mere fleksibel for eleverne. Fjernundervisningen skal give eleverne mulighed for at “gå i skole hjemmefra” et par dage om ugen. Den skal således imødekomme elevernes behov for fleksibilitet både i forhold til geografi, fremmøde og evt. andre forhold.

“Et af vores fjernundervisningstilbud er asynkrone e-learning-moduler, som vi har udviklet i et samarbejde med Guide2know.

Kurserne er faktisk blevet så stor en succes på vores skole – både for undervisere og elever – at vi har udviklet i alt 21 kurser og har flere i støbeskeen.

I opstarten fik 20 elever tilbudt anatomiundervisning på traditionel vis suppleret med e-learning. 18 ud af de 20 var glade for kombinationen, og lærerne udtaler, at det giver dem et pædagogisk og brugbart supplement til lærebøger og den traditionelle klasseundervisning.

Desuden er kurserne en blanding af lyd, tekst og billeder, og for de elever der har læse- og stavevanskeligheder, er det en fordel.

At anvende e-learning-kurser er meget fleksibelt i forhold til tid og sted, og åbner for anvendelse på flere måder. De kan anvendes som forberedelse til undervisning, som ”test dig selv” samt til repetition af kendt stof.

Med baggrund i vores erfaringer og oplevelsen af at have udviklet et godt og brugbart undervisningsmateriale, har vi indledt et samarbejde med Guide2know om at udbrede vores kurser til andre SOSU-skoler.

Der er ingen grund til ikke at dele vores succes og erfaringer med andre”.

Luk

Vejle Kommunes Velfærdsforvaltning har samarbejdet med Guide2know om et introduktionskursus til nyansatte og en kursusserie i anvendelsen af UNIQ-omsorgssystemet.

Rolf Dalsgaard Johansen, tidl. stabschef i Vejle kommunes Velfærdsforvaltning, udtaler:

”Jeg er overbevist om, at de udviklede e-learning-moduler har betydet et kompetenceløft hos medarbejderne, og ikke mindst er kendskabet til organisationen blevet højnet. De er medvirkende til, at den enkelte er endnu bedre i stand til at varetage opgaverne.

I begge udviklingsfaser har vi oplevet et usædvanligt problemfrit samarbejde, der er præget af stor fleksibilitet og dynamik. Det sætter jeg stor pris på, og det har helt klart gjort det nemmere for os.

Vi har haft en god idé, som Guide2know har været med til at give feedback og sparring på – og vi er alle blevet klogere undervejs. At anvende e-learning kræver en modning af organisationen og en parathed til at tænke anderledes, og det er et ledelsesmæssigt ansvar at implementere kurserne efterfølgende.

De færdige kurser er flotte produkter, der er intuitivt opbygget og så brugervenlige, at feedbacken fra kursisterne er rigtig gode og positive. E-learning er for os blevet et godt alternativ til nogle af vore fremmødekurser, og e-learning er meget anvendeligt i et blended-learning-forløb. Jeg ser potentialet som uudtømmeligt og forestiller mig også, at e-learning kan anvendes borgerrettet”.

Luk